• استان تهران، پاسداران، میدان هروی

به طور کلی، روند اخذ گواهینامه به شرح زیر می باشد:

 • تماس مشتری و درخواست صدور گواهینامه.
 • ارسال فرم تقاضا برای مشتری و تکمیل این فرم توسط مشتری.
 • بررسی زمینه کاری و امکان صدور گواهینامه با توجه به EAC های تایید شده.
 • تعیین تعداد روزهای ممیزی با توجه به زمینه کاری سازمان و تعداد نفرات (نفر روز ممیزی مرحله اول و دوم)

  • ممیزی مرحله اول شامل : بررسی مدارک لازم براساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت ، روش های اجرایی ، نظامنامه کیفیت ، دستور العمل ها، فرم ها و چک لیست های وابسته.
  • ممیزی مرحله دوم شامل : بررسی سوابق سیستم مدیریت کیفیت که الزامات ISO 9001:2015 را برآورده سازد.

 • استعلام هزینه ثبت و صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی سالیانه به همراه دستورالعمل فعلی برای مشتری ارسال می گردد.
توجه : اخذ گواهینامه نیازمند استقرار سیستم و تهیه و اجرای روش های اجرایی ، به گونه ای که در کل سازمان مشاهده گردد، می باشد.
 • عقد قرارداد : شرایط کلی ممیزی و اخذ و تمدید گواهینامه ، تعهدات طرفین و مدت تفاهم نامه که سه سال می باشد در آن ذکر می گردد.
 • فرم اطلاعات ثانویه توسط سازمان تکمیل و در صورت تمایل نسبت به اعلام آمادگی و بازه زمانی جهت برگزاری جلسه ممیزی اقدام می نماید در غیر اینصورت شرکت زمان برگزاری ممیزی را تعیین می کند .
 • با توجه به دامنه کاری سازمان و ممیزانی که قادر به انجام ممیزی می باشند و( در صورت نیاز کارشناس فنی) ، تاریخ ممیزی ، نام ممیز و برنامه ی ممیزی یک هفته قبل از ممیزی به شرکت اعلام می گردد .
 • بعد از برگزاری جلسه ممیزی مرحله اول براساس تشخیص ممیز مدت زمان معینی برای رفع عدم انطباق های احتمالی تعیین می گردد .
 • با ارائه مدارک رفع عدم انطباق تاریخ ممیزی ، نام ممیز و برنامه ممیزی مرحله دوم برای شرکت ارسال می گردد و حداقل دو روز بعد از ممیزی مرحله اول، ممیزی مرحله دوم برقرار می شود .
 • در صورت وجود عدم انطباق در ممیزی مرحله دوم (عمده –جزیی)، شرکت متقاضی موظف به رفع عدم انطباق و ارائه مدارک عینی در این موضوع می باشد.
 • اگر پس از انجام ممیزی و بررسی مدارک رفع عدم انطباقها ، گزارشات مورد تایید ممیز و مدیر صدور گواهینامه بود ، صدور انجام می گردد .
 • در صورت وجود عدم انطباق عمده بر حسب تشخیص سرممیز و مدیر صدور گواهینامه ، مجدداً تاریخ ممیزی پیگیرانه و برنامه ممیزی به همراه نام ممیز برای شرکت فرستاده خواهد شد .
 • در نهایت پس از رفع انطباق ها گواهینامه صادر می گردد (گواهینامه صادره جزء اموال شرکت ITCC می باشد)
 • گواهینامه صادره فقط در زمان مندرج بر روی گواهینامه و در شرایط رعایت مفاد قرارداد فی مابین دارای اعتبار می باشد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۲۲۸۷۵۵۶۳ تماس حاصل نمایید.