پس از برگزاری نشست یک هفته ای کارشناسان محیط زیست در کشور پاناما و گفتگوهای انجام شده درباره استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست و دیگر اسناد مهم مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای و منابع آب، استاندارد ISO 14001 یک گام دیگر به ویرایش جدید نزدیکتر شد. نشست بین المللی کارشناسان از تاریخ 23 الی 28

بالا