نظر به اینکه استاندارد ملی ایران به شماره 13392 تحت عنوان “روغن خوراکی تهیه شده به روش پرس سرد-ویژگی ها” که بر مبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 5/12/71 مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد در هزار و سیصد و پنجاه و سومین اجلاس کمیته ملی مورخ 5/3/93 مورد دومین اصلاحیه

دارای برچسب :
بالا