• شرکت ITCC INTERNATIONAL این توانایی را دارد تا در صورت درخواست مشتریان نسبت به واردات تجهیزات فنی و تکنولوژی از کشورهای مورد نظر آنان به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام نماید. همچنین این توانایی وجود دارد تا نسبت به تحت لیسانس درآمدن شرکتها با توجه به نوع تولید آنها از برندهای معتبر در همان زمینه در کشورهای اروپایی هماهنگیهای لازم به خصوص فنی را انجام دهد.
  • در صورت درخواست در این مورد خواهشمند است تا ضمن تکمیل این فرم مراتب را با شماره تماس شرکت در میان بگذارید.
بالا