ممیزی و صدور اولیه

 • تماس مشتری و درخواست صدور گواهینامه.
 • ارسال فرم تقاضا (ITCC-F29) برای مشتری و تکمیل این فرم توسط مشتری.
 • بررسی زمینه کاری و امکان صدور گواهینامه با توجه به EACهای تایید شده.
 • تعیین تعداد روزهای ممیزی با توجه به زمینه کاری سازمان و تعداد نفرات (نفر روز ممیزی مرحله اول و دوم ).
  • ممیزی مرحله اول شامل : بررسی مدارک لازم براساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت ، روش های اجرایی ، نظامنامه کیفیت ، دستور العمل ها، فرم ها و چک لیست های وابسته.
  • ممیزی مرحله دوم شامل : بررسی سوابق سیستم مدیریت کیفیت که الزامات ISO 9001:2008 را برآورده سازد.
 • استعلام هزینه ثبت و صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی سالیانه به همراه دستورالعمل فعلی برای مشتری ارسال می گردد.
 • توجه : اخذ گواهینامه نیازمند استقرار سیستم و تهیه و اجرای روش های اجرایی ، به گونه ا ی که در کل سازمان مشاهده گردد، می باشد.
 • عقد قرارداد : شرایط کلی ممیزی و اخذ و تمدید گواهینامه ، تعهدات طرفین و مدت تفاهم نامه که سه سال می باشد در آن ذکر می گردد.
 • فرم اطلاعات ثانویه ( ITCC-F33) توسط سازمان تکمیل و در صورت تمایل نسبت به اعلام آمادگی و بازه زمانی جهت برگزاری جلسه ممیزی اقدام می نماید در غیر اینصورت شرکت زمان برگزاری ممیزی را تعیین می کند .
 • با توجه به دامنه کاری سازمان و ممیزانی که قادر به انجام ممیزی می باشند و( در صورت نیاز کارشناس فنی) ، تاریخ ممیزی ، نام ممیز و برنامه ی ممیزی یک هفته قبل از ممیزی به شرکت اعلام می گردد .
 • بعد از برگزاری جلسه ممیزی مرحله اول براساس تشخیص ممیز مدت زمان معینی برای رفع عدم انطباق های احتمالی تعیین می گردد .
 • با ارائه مدارک رفع عدم انطباق تاریخ ممیزی ، نام ممیز و برنامه ممیزی مرحله دوم برای شرکت ارسال می گردد و حداقل دو روز بعد از ممیزی مرحله اول، ممیزی مرحله دوم برقرار می شود .
 • در صورت وجود عدم انطباق در ممیزی مرحله دوم (عمده –جزیی) ، شرکت متقاضی موظف به رفع عدم انطباق و ارائه مدارک عینی در این موضوع می باشد .
 • اگر پس از انجام ممیزی و بررسی مدارک رفع عدم انطباقها ، گزارشات مورد تایید ممیز و مدیر صدور گواهینامه بود ، صدور انجام می گردد .
 • در صورت وجود عدم انطباق عمده بر حسب تشخیص سرممیز و مدیر صدور گواهینامه ، مجدداً تاریخ ممیزی پیگیرانه و برنامه ممیزی به همراه نام ممیز برای شرکت فرستاده خواهد شد .
 • در نهایت پس از رفع انطباق ها گواهینامه صادر می گردد .(گواهینامه صادره جزء اموال شرکت آریان کیفیت سپنتا می باشد ).
 • گواهی نامه صادره فقط در زمان مندرج بر روی گواهینامه و در شرایط رعایت مفاد قرارداد فی مابین دارای اعتبار می باشد .

ممیزی مراقبتی و تمدید اعتبار

 • گواهینامه صادره به صورت سالیانه ، پس از جلسه ممیزی مراقبتی ( در طول مدت قرارداد جمعاً دو بار ) تمدید می شود .
  • یک ماه پیش از اتمام اعتبار گواهینامه اول، فرم اطلاعات ثانویهITCC- F33ارسال و مشتری تاریخ پیشنهادی جهت برگزاری ممیزی را اعلام می نماید. هزینه ممیزی و تمدید گواهینامه نیز پرداخت می گردد.
  • با توجه به دامنه کاری سازمان و ممیزانی که قادر به انجام ممیزی می باشند و(در صورت نیاز کارشناس فنی) ، تاریخ ممیزی ، نام ممیز و برنامه ممیزی یک هفته قبل از ممیزی به شرکت اعلام می گردد .
  • بعد از برگزاری جلسه ممیزی مرحله اول براساس تشخیص ممیز مدت زمان معینی برای رفع عدم انطباق های احتمالی تعیین می گردد .
  • با ارائه مدارک رفع عدم انطباق تاریخ ممیزی ، نام ممیز و برنامه ممیزی مرحله دوم برای شرکت ارسال می گردد و حداقل دو روز بعد از ممیزی مرحله اول، ممیزی مرحله دوم برقرار می شود .
  • اگر پس از انجام ممیزی و بررسی مدارک رفع عدم انطباقها ، گزارشات مورد تایید ممیز و مدیر صدور گواهینامه بود ، صدور انجام می گردد .

صدور مجدد گواهینامه

 • پس از ممیزی مراقبتی دوم ، یک ماه پیش از اتمام اعتبار گواهینامه ، فرم اطلاعات ثانویه ( ITCC-F33)مجدداً توسط مشتریان تکمیل می گردد و استعلام قیمت جهت ممیزی صدور مجدد و تمدید گواهینامه و ممیزی های مراقبتی بعدی ارسال می شود ، در صورت توافق قرارداد به صورت سه سال متوالی تمدید می گردد .کلیه مراحل و شرایط فوق جهت انجام ممیزی و صدور گواهینامه صادق است .
 • در صورت ابطال گواهینامه شرکت ها موظف به عودت گواهینامه و اصلاح تمامی تبلیغات ، سربرگ و ..... می باشند به گونه ای که هیچگونه ابهامی در زمینه داشتن گواهینامه را القاء ننماید .

(مشتریان جهت دریافت شرایط تعلیق / ابطال و شرایط ممیزی های ویژه (1: گسترش دامنه شمول ، 2: ممیزی های عاجل ) می توانند از طریق ایمیل یا شماره های دفتر با ما در تماس باشند .)

بالا